22.03.2012 08:25

Nová kodifikace soukromého práva

nás čeká rozsáhlá změna soukromého práva, která se dotkne každého a prakticky všech oblastí života.

Dne 22.3.2012 byly publikovány ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012Sb. občanský zákoník a pod č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tyto dva zákony přinesou řadu zásadních změn. Dle prohlášení autorů má jít o novou moderní úpravu soukromoprávních vztahů posilující smluvní volnost (nový občanský zákoník bude v zásadě dispozitivní) a sjednocující úpravu dnešních občanskoprávních a obchodněprávních vztahů.

Nový občanský zákoník zahrnuje úpravu postavení člověka jako jednotlivce, rodinného práva, vlastnictví, dědického práva a závazkového práva. Zákoník tak nahradí např. dnešní samostatné zákony občanský, obchodní, o rodině, o nadacích, o sdružování občanů, o obecně prospěšných společnostech, o nájmu a pronájmu nebytových prostor, o cenných papírech aj. Nejdůležitější pro praxi budou v prvním období přechodná ustanovení upravující přechod ze současné právní úpravy na nový právní pořádek.

znění nového občanského zákoníku najdete zde: obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/sb0033-2012.pdf

podrobnosti k obsahu nového občanského zákoníku najdete zde: obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html

Zákon o obchodních korporacích upravuje podmínky fungování obchodních společností, nahrazuje dnešní obchodní zákoník (úprava smluvních vztahů ale bude pouze v občanském zákoníku) a měl by přinést např. snazší přístup k podnikání a svobodnější rozhodování o vlastnictví podnikatelů. I v tomto zákoně budou pro začátek nejdůležitější přechodná ustanovení.

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích sice nabudou účinnost až 1.1.2014, ale na jejich implementaci ve firmách je nutno se začít připravovat již nyní.

—————

Zpět


Kontakt

sídlo kanceláře:

Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice

tel. fax 466921797
mobil 606614681