Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v rámci insolvenčních řízení

 

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat JUDr. Danuše Polláková Staňková, insolvenční správce, IČ 66202434, se sídlem Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice.

 

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je plnění právní povinnosti. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účel výkonu činnosti insolvenčního správce a pro zajištění řádného průběhu Vašeho insolvenčního řízení. K tomuto zpracování není potřeba Váš souhlas a ani ho po Vás nevyžadujeme.

 

 

Jaké údaje zpracováváme

Váš kontakt a informace o Vašich poměrech, zejména:

Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla), zejména pak údaje, které nám předal insolvenční soud;

údaje o Vašich majetkových poměrech, zaměstnání a rodinných poměrech, které nám sdělíte.

 

 

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:

údaje o Vašem majetku dle veřejných rejstříků (Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, evidence cenných papírů, registr vozidel);

údaje o Vašem majetku zjištěných na základě zákonné součinnosti dle § 43 a násl. zák. 182/2006 Sb. od dalších subjektů (zejména banky, spořitelní a úvěrní družstva).

 

Poskytnutí osobních (a jiných) údajů je zákonným požadavkem a jste nám povinen sdělit na základě ustanovení § 210 a násl. zák. č. 182/2006 Sb. Důsledkem neposkytnutí údajů může být uložení různých povinností ze strany insolvenčního soudu a v krajním případě může mít i trestněprávní důsledky.

 

 

 

 

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším insolvenčním řízením, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení a pro řádné vedení insolvenčního spisu. Vaše osobní údaje jsou předávány insolvenčnímu soudu. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. 2/2

 

 

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladů,

požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,

vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,

podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů

bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,

přenos, výmaz a omezení zpracování.

 

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle 606 614 681 nebo na email stankova.ak@email.cz.

 

 

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho insolvenčního řízení a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla nejméně po dobu pěti let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 

Dne 23. 5. 2018

 

 

JUDr. Danuše Polláková Staňková

 
 

 


Kontakt

sídlo kanceláře:

Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice

tel. fax 466921797
mobil 606614681