Oddlužení má dlužníkovi umožnit „nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhů vůči věřitelům, kdy v důsledku poklesu příjmu, ztráty zaměstnání či jiných skutečností lidé ztratili schopnost své dluhy řádně splácet a časem se dostávají do dluhové pasti. Oddlužení představuje důstojnou cestu řešení těchto situací týkajících se stále většího počtu občanů.

V naší kanceláři Vám přiravíme a zpracujeme  návrhu na zahájení insolvenčního řízení spojeného s návrhem na povolení oddlužení. 

V případě, že máte zájem o přípravu a zpracování návrhu na oddlužení, kontaktujte nás na 606614681 a domluvíme si první, informativní schůzku.

 Na tuto schůzku je vhodné již přinést listiny, které ke svým závazkům máte (např. smlouvy o úvěru, žaloby, rozsudky, oznámení o zahájení exekuce, exekuční příkazy). Často dlužníci mívají tyto listiny neúplné, ať už z důvodu že nepřebírali poštu nebo je ztratili - vezměte tedy sebou to, co máte. 

Podle výsledků této první schůzky si poté domluvíme další postup. 

Mohlo by vás zajímat: 

 

Návrh na povolení oddlužení musí být povinně podán na pedepsaném  formuláři, Od 1. 6. 2019 musí návrh na povolení oddlužení obsahovat:

 • identifikaci dlužníka (jméno a příjmení/název osoby, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště/sídla),
 • identifikaci osoby, která je oprávněna jednat za dlužníka (stejné údaje jako u dlužníka),
 • popis rozhodných skutečností, které dokládají, že je dlužník v úpadku (např. že má dlužník více věřitelů a závazky déle než 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, a proč, tedy obvykle výčet konkrétních věřitelů a dluhů a popis vývoje dluhové situace dlužníka, včetně uvedení konkrétní výše a doby splatnosti alespoň pro 2 dluhy u 2 různých věřitelů),
 • odůvodnění výše hodnoty plnění, které v průběhu oddlužení obdrží nezajištění věřitelé (tedy informace o mzdě a jiných příjmech dlužníka a předpokládaném procentuálním uspokojení nezajištěných věřitelů),
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících,
 • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,
 • navrhovaný způsob oddlužení (plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty / zpeněžením majetkové podstaty),
 • počet vyživovaných osob (manžel/ka a děti),
 • odůvodněný návrh, pokud dlužník žádá o stanovení jiné než zákonné výše měsíčních splátek (vč. navrhované výše splátek nebo způsobu jejího určení, důvodů pro snížení splátek a důvodů úpadku),
 • seznam veškerého majetku dlužníka (zajištěného i nezajištěného),
 • čestné prohlášení, že byl dlužník při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení.

Mohu návrh na povolení oddlužení sepsat a podat sám?

NE, nemůžete, pokud nemáte magisterské právnické nebo ekonomické vzdělání nebo jste nevykonal zkoušku insolvenčního správce (v případě právnické osoby pokud za Vás nejedná osoba, která tyto podmínky splňuje)

Kdo mi tedy sepíše a podá návrh na povolení oddlužení?

Možností je několik:

 • advokát,
 • notář,
 • soudní exekutor (pokud proti dlužníkovi nebo jeho manželu nevede exekuční řízení),
 • insolvenční správce, nebo
 • akreditovaná osoba (seznam akreditovaných osob naleznete zde).

Nikdo jiný nesmí za dlužníka insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení podat

Jakou odměnu za to může žádat?

Odměna za sepis insolvečního návrhu s návrhem na povolení oddlužení je stanovena právním předpisem.

Osoba, která za dlužníka sepsala a podala návrh na povolení oddlužení, může žádat:

 • advokát – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • notář – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • soudní exekutor – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • insolvenční správce – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • akreditovaná osoba – bezplatně.

Tato odměna zahrnuje i náklady vynaložené v souvislosti se sepisem a podáním návrhu a kryje i veškeré související činnosti (tj. odstranění vad návrhu, porada s klientem, analýza finanční situace dlužníka apod.).

 

 


Kontakt

sídlo kanceláře:

Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice

tel. fax 466921797
mobil 606614681